James Tummins
Mountain Majesty

Grand Teton, Jackson Lake

Grand Teton N.P.