James Tummins
Mountain Majesty

Hallets Peak, Sprague Lake

Rocky Mountain N.P.